Betalings- en annulatie voorwaarden

Versie 27 maart 2024

OFFERTE, FACTURATIE EN BETALING

Offertes zijn vrijblijvend. Na versturen is deze 30 dagen geldig.
Na ondertekenen van een offerte en doorzenden naar kantel@pivh.be volgt er een opmaak van factuur door Expertisecentrum Kantel na aflevering van de afgesproken diensten.

Facturen worden verstuurd na inschrijving en moeten betaald worden, voor de vervaldatum, vermeld op de factuur.
Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.Bij grotere projecten kan Expertisecentrum Kantel vragen achter een betaling in termijnen (vb. 50% bij aanvang dienstverlening en 50% bij afsluiting project) of betaling vooraf. Bij begeleidende trajecten wordt per kwartaal een voorschot gevraagd, waarna aan het einde van het traject een eindafrekening wordt opgemaakt.

Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

Facturatiegegevens:
Expertisecentrum Kantel – Straatveld 5, 3990 PEER
Ondernemingsnummer: 0801.319.572

Info facturatie/boekhouding: Dennis Renckens – 0496/10.48.82 – kantel@pivh.be

ANNULATIEVOORWAARDEN

Hieronder kan u de annulatievoorwaarden terugvinden die gelden vanaf je aanmelding aan een training/vorming. Er zijn verschillende annulatievoorwaarden voor individuele vormingen en aanvragen voor een groep van een zorginstelling/training op maat. Je kan ze beide hieronder terugvinden. De annulatievoorwaarden worden bij elke vorming vermeld op de offerte.

Annuleren

Expertisecentrum Kantel kan een aangekondigde vorming zelf annuleren indien de omstandigheden haar hiertoe dwingen. Het inschrijvingsgeld wordt dan integraal terugbetaald.

VORMING/TRAINING (INDIVIDU)

Als u besluit uw inschrijving tot training te annuleren, verwachten wij daarvan een schriftelijk bericht ten laatste twee weken voor aanvang van de training/vorming. Het door u betaalde bedrag wordt in dit geval terugbetaald. Wie later afzegt, betaalt het hele bedrag. Dit alles geldt ongeacht de reden van annulering.

Een annulatie door de deelnemer dient via mail aan kantel@pivh.be te worden meegedeeld.

Annuleren op de dag van de vorming naar aanleiding van overmacht (ziekte, overlijden naaste, quarantaine) met geldig attest: 50% annulatiekost

Zonder voorafgaande annulatie per mail aan kantel@pivh.be is de volledige deelnameprijs verschuldigd

Andere deelnemer (individuele inschrijving)

Wie niet kan deelnemen, kan zich steeds kosteloos laten vervangen. U dient hiervoor een wijziging te sturen en deze moeten wij minstens 24 uur voor aanvang van de training/vorming per e-mail ontvangen hebben.
Bij meerdaagse vormingen is het enkel toegelaten om de vorming in zijn geheel over te nemen.

Dit dient gemeld te worden via kantel@pivh.be . Vermeld in het onderwerp van de e-mail: Naam en datum van de vorming. In de tekst van de e-mail vermeldt u uw eigen naam en de naam van degene die in uw plaats zal deelnemen aan de vorming.

VORMING/TRAINING (AANVRAAG GROEP ZORGINSTELLING/TRAINING OP MAAT)

Na akkoord van de offerte wordt de factuur opgemaakt en bezorgd ter betaling. Bij annulering door de opdrachtgever minder dan 60 dagen voor een geplande opdracht wordt 50% van de prijs voor die opdracht aangerekend als schadeloosstelling. Bij annulering minder dan 14 dagen voor een geplande opdracht wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Annulatie dient steeds schriftelijk/via mail kenbaar gemaakt te worden.

Uitschrijven/afmelding doet u door een e-mail te sturen naar kantel@pivh.be

Andere deelnemer (training op maat in zorginstelling))

Indien een deelnemer zich wil laten vervangen, dient dit schriftelijk/via mail kenbaar gemaakt te worden vóór de aanvang van de vorming/training. Bij meerdaagse vormingen is het enkel toegelaten om de vorming in zijn geheel over te nemen.

Inschrijven kan enkel voor de volledige vorming en niet voor afzonderlijke dagdelen binnen die opleiding. Je kan een gemiste les niet op een ander moment inhalen of je laten vervangen door een collega. Je ontvangt het lesmateriaal van de gemiste les.

Bovenstaande voorwaarden zijn op zowel fysieke als online vormingen van toepassing.

OVERMACHT EXPERTISECENTRUM KANTEL

Expertisecentrum Kantel behoudt zich het recht voor, zonder enige vorm van annuleringvergoeding, om bij onvoldoende inschrijvingen of omwille van organisatorische redenen (bv. door ziekte van de docent of onbeschikbaarheid van een zaal door overmacht) de opleiding of een deel ervan te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. In geval van verplaatsing zal u eenmalig de mogelijkheid aangeboden worden om uw deelname te annuleren met terugbetaling van uw inschrijvingsgeld

De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht, hetzij via mail, hetzij telefonisch. In geval van afgelasting wordt het volledige bedrag integraal teruggestort.